*** - 32 -
    mp3

 

/ - Whats App / 009613654576

 
:         : ( ) ( : abdelmalik - : 651 - : 92289 )                    :  ( : - : 3 - : 9 )                     ( : - : 12 - : 273 )                     ( : - : 5 - : 20 )                    -  ( : - : 0 - : 7 )                     ( : - : 0 - : 9 )                    #_____ ( : - : 0 - : 5 )                     ( : - : 0 - : 7 )                     ( : alamya - : 0 - : 5 )                     ( : alamya - : 0 - : 4 )                   

  > >

,

 
  #311  
, 02:22 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ...)

: ﴿ ﴾.: (28).: ﴿ ﴾ : (: ) ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : : : ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : (: )." ": : ﴿ ﴾ : : : : : : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : : : : : : : : ﴿ ﴾ [: 8] : : ﴿ ﴾ [: 106] : : : : ﴿ ﴾ : ѡ ﴿ ﴾.__________________

***

___
  #312  
, 02:23 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ...)

: ﴿ ﴾.: (29).: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ѿ ﴿ ﴾ ." ": ﴿ ﴾ ɡ ﴿ ﴾ ǡ ﴿ ﴾ : ϡ : ﴿ ﴾ : ֿ ﴿ ﴾.


__________________

***

___
  #313  
, 02:23 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ...): ﴿ ﴾.
: (30).
: ﴿ ﴾ : : : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ .
" ": : ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ [: 49] ǡ : ﴿ ﴾ ǻ : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : : ǡ : ǡ : ǡ : ﴿ ﴾.
__________________

***

___
  #314  
, 02:23 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( )


: ﴿ ﴾.: (31).: ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : : : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ." ": ﴿ ﴾ : : ǡ : : : : : ﴿ ﴾ : : .
__________________

***

___
  #315  
, 02:24 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ): ﴿ ﴾.: (32).: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ." ": : ﴿ ﴾ : ǡ ﴿ ﴾ : : : : : 컡 : : : : : ǡ : ǡ : ǡ : : : : : .__________________

***

___
  #316  
, 02:24 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ): ﴿ ﴾.
: (33).
: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ .
" ": : ﴿ ﴾ : : . ﴿ ﴾: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ [: 248] : : : : : : : ﴿ ﴾ .
__________________

***

___
  #317  
, 02:24 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ): ﴿ ﴾.
: (34).
:﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ .

" ": ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ [: 41] : : : : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾.

__________________

***

___
  #318  
, 02:25 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ...): ﴿ ﴾.: (35).: ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ." ": ﴿ ﴾ : ɡ : ɡ : . : ﴿ ﴾ : ߡ : : ǡ : : ǡ ǡ : ǡ : .
__________________

***

___
  #319  
, 02:25 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ): ﴿ ﴾.: (36).: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ." ": ﴿ ﴾ : ǡ : ǡ ﴿ ﴾ ǡ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ӡ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ǡ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ . : : ǻ : : : Ȼ.


__________________

***

___
  #320  
, 02:25 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 10,054
: Egypt
: ***

: ( ...): ﴿ ﴾.
: (37).
: ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : ( ).
" ": : ﴿ ﴾ : : : ǡ ڡ : : ǡ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : : : ǡ : : ǡ : ﴿ ﴾ : ǡ : ǡ : ǡ ǡ : ǡ : ǡ : : ǡ : : ǡ : ǡ ǻ : ǡ : ǡ ǡ ǡ ɡ : ﴿ ﴾ ǡ ǡ : ȡ : ̡ : ǡ ﴿ ﴾ : ǡ ﴿ ﴾ : ǡ : ﴿ ﴾ : ɡ : ء ǿ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : ǡ : : : : ǡ : ǿ : : ǡ .


__________________

***

___

« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 143.49 ... 137.24 ... 6.25 ... (4.36%)]